ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
  
2020/8/30

ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 2020

63 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ

ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ

   ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ

   ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ

ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠲᠤᠬᠠᠶ

   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ᠂ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ

   ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠄

   ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ

ᠪᠦᠬᠦᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ

 ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ

ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠂ ᠵᠢᠱ ᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠬᠥᠮᠦᠨ

 ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ     ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ

ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ

ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣ ᠯᠴᠠᠪᠠ

   ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠶᠡᠬᠡᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ

ᠨᠡᠷᠡᠰ

    ᠪᠥᠬᠥ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ

ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ

ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠳᠤᠮᠳ ᠠᠳᠤ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 2020

7ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂

ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂

ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ

ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠠᠬᠢ

ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠮ᠎ᠠᠬᠠᠮᠲᠤ

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ  ᠢ

ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ

 ᠪᠡᠷ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠣᠯᠠᠨᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠢ

ᠥᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠶ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ

ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 5 ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠶᠢ

ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ

ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ 10 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠂

ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠢᠨᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂

ᠵᠠᠬ᠎ᠠᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂

ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

᠂ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠪᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦᠨᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ

8ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ

ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠭ

ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠢᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ

ᠨᠡᠷᠡᠰᠨᠢ ᠳᠣᠸᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠄ ᠲᠠᠶ

ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠨ

ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠃

   ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ

ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ

ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄ (5 ᠬᠥᠮᠦᠨ)

   ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

   ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠨᠠᠮ ᠤᠨ

ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠶ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ

ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

   ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ

ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

   ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

   ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠬᠠᠮᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ

   ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ

ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠄ (10 ᠬᠥᠮᠦᠨ)

   ᠶᠠᠩ ᠪᠦᠦ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢ ᠫᠢᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ

   ᠮᠠ ᠬᠣᠩ ᠹᠸᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ

ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤ ᠭ᠎ᠠ

   ᠴᠢᠦᠶ ᠲᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ

ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ

   ᠯᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠪᠢᠶᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ

ᠠᠨᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ

   ᠭᠤᠤ ᠸᠧᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠥᠯᠵᠢᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠬᠣᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠦᠵᠢ

   ᠵᠧᠸ ᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ

ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠱᠦᠵᠢ

   ᠭᠧᠩ ᠯᠢ ᠱᠧᠩ ᠪᠦᠦ ᠱᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤᠪᠦᠦ ᠾᠧ

ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠱᠦᠵᠢ

   ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠶᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ

ᠱᠦᠵᠢ

   ᠸᠠᠩ ᠰᠢ ᠬᠣᠩ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ

ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋

ᠱᠦᠵᠢ

   ᠴᠠᠩ ᡁᠢ ᠮᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠶᠠᠩ

ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ

ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠ ᠭᠠᠮ

 
  ᠲᠦᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ 
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号